ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสารภีพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ยางเนิ้ง
2
สารภี
3
ชมภู
4
ไชยสถาน
5
ขัวมุง
6
หนองแฝก
7
หนองผึ้ง
8
ท่ากว้าง
9
ดอนแก้ว
10
ท่าวังตาล
11
สันทราย
12
ป่าบง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00