ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านอ้อน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านอ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง(อนุบาล - ม.3)
3
บ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง(อนุบาล-ม.3)
4
บ้านปงมะโอ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง(อนุบาล-ม.3)
6
บ้านอ้อนหัวทุ่ง ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง(อนุบาล - ม.3)
1
บ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง(เข้าเรียน ม.1-3)
7
บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัด(เข้าเรียน ม.1-3)
5
บ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง(อนุบาล - ม.3)

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00