ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านร้อง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
นาแรม ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2
ร้อง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
3
สบป๋อน ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
10
ร้องพัฒนา ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00