ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
วังศรีภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
2
ชัยมงคล ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
3
โชคชัย ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
4
บ้านใหม่พัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
5
คลองน่ำลัด ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
6
วังทอง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
7
ชัยภูทอง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
8
ร่มเย็น ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
9
ร่มไตรรัตน์ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
10
รวมชัย ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
11
น้ำริน ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
12
ศรีไตรภูมิ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
13
เวียงทอง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
14
วังเงิน ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
2
ทุ่งฝาย ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
3
บ้านแพะหนองแดง ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
4
ท่าโทก ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
5
แม่ทะ ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
6
กลาง ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
7
นาป้อ ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
8
ต้นยาง ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
9
ท่าโทกมงคลชัย ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
10
ปงชัย ต.ทุุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00