ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านห้วยเป็ด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3
บ้านหางฮุง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
6
บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
7
บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
8
บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
9
บ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
10
บ้านใหม่มงคล ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
11
บ้านนาแขมพัฒนา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
1
บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2
บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3
บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4
บ้านจำปุย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
5
บ้านกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
6
บ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
7
บ้านสวนป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
5
บ้านห้วยรากไม้ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
7
บ้านแม่เกี๋ยง ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2
บ้านห้วยรากไม้ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4
บ้านแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
5
บ้านปงชัย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
8
บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
1
บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2
บ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3
บ้านสวนป่าแม่จาง ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4
บ้านสบเมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ุ6
บ้านปงต้นปิน ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00