ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
5
บ้านสันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3
บ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
บ้านบอม ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2
บ้านแม่ไทย ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
7
บ้านแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
5
บ้านบอมสามัคคี ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
6
บ้านบอมพัฒนา ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3
บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4
บ้านโป่งแน่น ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2
บ้านนาต๋ม ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
บ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3
บ้านแม่อิบ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
5
บ้านกิ่วฮ่อง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1
บ้านสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2
บ้านด่าน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
4
บ้านสบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
6
บ้านอ้อ ดำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
8
บ้านเด่น ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00