ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไชยสถาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านเด่นใหม่
3
บ้านศรีเกิด
8
บ้านทุ่งขาม
1
บ้านนาท่อ
4
บ้านปางค่า
5
บ้านฝาง
6
บ้านตาแก้ว
7
บ้านก็อด
10
บ้านนาท่อใหม่
11
บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ
2
บ้านไชยสถาน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00