ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวัวแดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านวัวแดง ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2
บ้านวังแข ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3
บ้านเหล่า ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4
บ้านวังตูบ ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
6
บ้านวังดินใหม่ ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00