ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเชียงของ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองห้า ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2
บ้านแต ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
3
บ้านป่าสัก ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
4
บ้านนาเกลือ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00