ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาไค้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านนาไค้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ุ6
บ้านต้นม่วง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
5
บ้านนาแดง ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00