ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านพี้ใต้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
2
บ้านพี้ใต้ หมูที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
3
บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
5
บ้านพี้กลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00