ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเป้า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเป้า ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
6
บ้านป่าต้าง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
7
บ้านคือ ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
5
บ้านดู่ ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00