ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
บ้านห้วยเเฮ้ว ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
4
บ้านหนองใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
5
บ้านดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00