ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านม่วงใหม่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านนาปัง ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
3
บ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
6
บ้านม่วงใหม่พัฒนา ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
5
บ้านนาข่อย ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00