ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
นิคมแม่ลาว
2
สองแคว
3
น้ำลัด
4
ป่ารวก
8
ดอยพัฒนา
9
ป่ารวกใต้
11
นิคมแม่ลาวเหนือ
7
บ้านดงขนุน(รร.บ้านดงขนุน เรียนรวม 2/2555)
10
บ้านดงนคร(รร.บ้านดงขนุน เรียนรวม 2/2555)
5
ราษฎร์ดำรงค์(รร.บ้านสันมะแฟน เรียนรวม 2/2559)
6
บ้านสันมะแฟน(รร.บ้านสันมะแฟน เรียนรวม 2/2559)

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00