ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศาลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านป่าหุ่ง
4
บ้านทุ่งป่าแดด
9
บ้านเหมืองหลวง
10
บ้านทุ่งมะฝาง
13
บ้านทุ่งผักกูด
11
บ้านศาลาเหมืองหิน
14
บ้านศาลาวังโค้ง
1 (
บ้านป่าเหียง
11
บ้านป่าเปา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00