ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโฮ่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโฮ่ง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวััดเชียงราย
2
บ้านร้อง ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
9
บ้านบวกขอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
3
แม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00