ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเมืองชุม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านศรีดอนเรือง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
6
บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
7
บ้านเมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
8
บ้านยกเจริญ ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
9
บ้่านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
10
บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00