ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านสบเปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
6
บ้านสันติคีรี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
11
บ้านนาเจริญ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
14
บ้านสบเปาใหม่ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
19
บ้านนาเจริญใหม่ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
20
บ้านสบเปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00