ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านต้นยาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
8
บ้านหนองคึก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
10
บ้านป่าบง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00