ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านกลางเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2
บ้านรองบัวลอย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
3
บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
4
บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5
บ้านไชยเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6
บ้านปง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
7
บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
8
บ้านเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
9
บ้านไชยนาราณ์ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
10
บ้านชัยภูมิ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
11
บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
12
บ้านใหม่เจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
13
บ้านชัยนิเวศน์ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
14
บ้านไชยปราการ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
15
บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
16
บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
17
บ้านไชยเจริญเหนือ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
18
บ้านด้ายท่าล้อ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
19
บ้านเวียงชัยทอง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
20
บ้านด้ายพัฒนา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1
บ้านดอนแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2
บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
3
บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
4
บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5
บ้านศรีดอนเรือง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6
บ้านใหม่ดอนเรือง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
7
บ้านเมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
8
บ้านยกเจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
9
บ้านวังช้าง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
10
บ้านดอนมูล ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
11
บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1
บ้านท่าบันได ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2
บ้านเวียงเดิม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
3
บ้านสันสลิด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
4
บ้านราษฎร์เจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5
บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6
บ้านเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
7
บ้านโพธิ์ชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
8
บ้านไตรแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
9
บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
10
บ้านป่ายางน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
11
บ้านพนาลัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
12
บ้านสันต้นแหน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00