ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่ต๋ำน้อย
2
บ้านบ่อแสง
3
บ้านสันเวียง
4
บ้านป่าม่วง
5
บ้านแม่ต๋ำกลาง
6
บ้านสันรวกทอง
7
บ้านสันมะปิน
8
บ้านป่ามื่น
9
บ้านแม่ต๋ำใต้
10
บ้านแสงใต้
11
บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์
1
บ้านแม่ต๋ำเหนือ
2
บ้านใหม่โชคชัย
3
บ้านแม่ต๋ำภูรี
4
ใหม่สุขสันต์
5
บ้านใหม่ทุ่งก่อ
6
บ้านแม่ต๋ำน้ำตก
7
สันติชัย
8
บ้านทุ่งโค้ง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00