ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านท่าข้าม ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่่ฮ่องสอน
12
บ้านโป่ง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านแพะ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
13
บ้านโป่งนอก ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านแพะ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
4
บ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
5
บ้านแม่ต๊อบใต้ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
6
ห้วยหลวง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
7
บ้านแม่ต๊อบเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
8
บ้านท่าข้าเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
9
บ้านพะมาลอ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
10
บ้านขุนแม่ต๊อบ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
11
บ้านป่าหมาก ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
4
บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
5
บ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
บ้านห้วยวอก ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
6
บ้านดงสงัด ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
7
บ้านหนองผักหนาม ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
8
บ้านป่ากล้วย ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
9
บ้านนาคาว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านน้ำดิบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
3
บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
4
บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
5
บ้านห้วยทราย ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
6
บ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
7
บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
8
บ้านคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
9
บ้านแม่กองแป ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
10
บ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
11
บ้านห้วยบง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
12
บ้านแพะคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
13
บ้านจอมกิตติ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านทุ่งแล้ว ต.แม่คง อ.แม่ะสะเรียง จ.แม่ฮ๋องสอน
1
บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ๋องสอน
5
บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ๋องสอน
1
บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1
บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00