ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคลองไม้แดง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2
บ้านยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
3
บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4
บ้านสองแคว ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
5
บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
6
บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
7
บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
8
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
9
บ้านหนองแม่ล่าง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
10
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
11
บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
12
บ้านสองแควพัฒนา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00