ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่เทิน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2,
แม่เทินใต้ ,แม่เทินเหนือ ,ห้วยเดือ่,วังทอง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
4
วังลึกพัฒนา ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00