ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านเขาดิน ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
11
บ้านผาแดง ตำบลนาขุนไำกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00