ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบึงสวย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านบึงสวย ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
10
บ้านบึงเจริญ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00