ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-6
บ้านแป้ง ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1-5
ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1-8
ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1-9
ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1-9
ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1-8
ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1-9
ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
1-8
ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
10
ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
11
ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
10
ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
11
ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
12
ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
10
ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
11
ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
12
ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
13
ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00