ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาบัววิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาคล้าย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
2
บ้านบุ่งสีเสียด ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
3
บ้านโนน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
4
บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
5
บ้านนาจาน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
6
บ้านน้ำทวน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
7
บ้านนาไก่เขี่ย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8
บ้านโนนบึง ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
9
บ้านน้ำลอม ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
10
บ้านนาคล้อ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
11
บ้านร้องกอก ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
12
บ้านบุ่งหอย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
13
บ้านไร่พัฒนา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
14
บ้านน้ำตอน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
15
บ้านภูขัดรวมไทยพัฒนา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00