ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซับบอน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ซับบอนใต้ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
10
ตลาดใหม่ ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
8
เขารวก ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
14
ซับบอน ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
16
ดงก้านตาล ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบุรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00