ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเนินพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านคลองบง ตำบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านลำป่าสักมูล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านโนนสะอาด ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านลำป่าสักมูลเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านลำป่าสักมูล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
บ้านบุ่งกกเรียง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านสะแกงาม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านโป่งหว้า ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านน้ำเดื่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านน้ำเดื่อใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านห้วยแหน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านซำบอน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านห้วยใหญ่่ใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านห้วยค้อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านสะแกงามใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านป่าสัก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
บ้านห้วยผักไล ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านกงกะยาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านโคกประดิษฐ์ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านหัวนา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านโคกเหนือ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านโนนจั่น ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านกกไทร ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านไร่อ้อย ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านห้วยมะปรางค์ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านหนองป่าพง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
15
บ้านโป่งตาโป้ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
16
บ้านน้ำอ้อม ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00