ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านชนแดน ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านหนองแดง ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านโคกเจริญ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านโป่งตาเบ้า ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
บ้านห้วยตูม ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
2
บ้าน้ำพุ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
4
บ้านห้วยงาช้าง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านหนองตาด ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านกกจั่น ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านซับทอง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านผาทอง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
12
บ้านโป่งเจ็ดหัว ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
13
บ้านลาดน้อย ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
27
บ้านน้ำลัด ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
บ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
2
บ้านวังปลาช่อน ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านโคกสูง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
4
บ้านกุฎิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านตะกุดเป้า ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านดงแขวน ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านเขาบ่อทอง ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
บ้านศาลาลาย ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านคลองปลาหมอ ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านซับขลุง ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านลาดแค ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านโคกยาว ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
บ้านทรัพย์พุทรา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านซับเจริญ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
บ้านวังศาล ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
11
บ้านคลองห้วยนา ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านดงลึก ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านซับเปิบ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00