ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านเขาดิน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
4
บ้านหัวกรวด ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5
บ้านดงไม้แดง ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
6
บ้านหนองสองตอน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00