ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลห้วยกระเจา
2
ตำบลสระลงเรือ
3
ตำบลดอนแสลบ
4
ตำบลวังไผ่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00