ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านนาพะเนียด ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1
น้านเกาะคู่ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
บ้านนาห้วย ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
บ้านลุ่มโพธิ์ ตำบลปปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5
บ้้านตลาดบน ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6
บ้านตลาดล่าง ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7
บ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1
บ้านท่าลาดกระดาน ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
บ้านปรือน้อย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
บ้านหนองบัว ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5
บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1
บ้านตำหรุ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
บ้านค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5
บ้้านท่ามะกรูด ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6
บ้้านโรงสูบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี ประจวบประจวบคีรีขันธ์
1
บ้านเบญจพาส ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านวังก์พง ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
บ้านวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
บ้านหนองหอย ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7
บ้านแก่งกระทิง ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1
บ้านหนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2
บ้านหนองตาเย็น ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3
บ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4
บ้านต้นไทร ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5
บ้านห้วยพลับ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6
บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7
บ้านหนองยิงหมี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8
บ้านวังวน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9
บ้านหนองไกรทอง ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10
บ้านหนองมะค่า ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11
บ้านเขาเขียว ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00