ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดพระอาสน์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5,
บ้านไม้มูก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรึีธรรมราช
6
บ้านปลักจอก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
7
บ้านศาลาต้นกะท้อน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00