ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1-2
เทศบาลเมืองควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1-7
เทศบาลเมืองคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
12
บ้านโคกเมา ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
-
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7,1
บ้านโคกเมา ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกลำ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00