ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
11
บ้านนาส้อง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
9
ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3
บ้านหน้าวัด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
12
ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
9
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00