ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 5 (13.51%)
ครู/บุคลากร
1
10010001
วัดชนะสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
25 
2
10010002
อนุบาลวัดปรินายก
ยังไม่ยืนยัน
53 
3
10010003
พระตำหนักสวนกุหลาบ
ยังไม่ยืนยัน
90 
4
10010004
ราชวินิต
ยังไม่ยืนยัน
163 
5
10010005
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
27 
6
10010006
วัดพลับพลาชัย
ยืนยันแล้ว
2021-04-02 11:42:01
54 
7
10010007
วัดโสมนัส
ยังไม่ยืนยัน
30 
8
10010008
ประถมนนทรี
ยังไม่ยืนยัน
25 
9
10010009
วัดด่าน
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 13:11:04
20 
10
10010010
มหาวีรานุวัตร
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 10:11:54
17 
11
10010011
วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ยังไม่ยืนยัน
17 
12
10010012
อนุบาลสามเสนฯ
ยังไม่ยืนยัน
70 
13
10010013
ทุ่งมหาเมฆ
ยังไม่ยืนยัน
60 
14
10010014
วัดเวตวันธรรมาวาส
ยังไม่ยืนยัน
43 
15
10010015
สายน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
76 
16
10010016
ดาราคาม
ยังไม่ยืนยัน
33 
17
10010017
พญาไท
ยังไม่ยืนยัน
132 
18
10010018
อนุบาลพิบูลเวศม์
ยังไม่ยืนยัน
115 
19
10020001
วัดอุทัยธาราม
ยังไม่ยืนยัน
31 
20
10020003
พิบูลอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
119 
21
10020004
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
73 
22
10020005
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
41 
23
10020006
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
42 
24
10020007
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
60 
25
10020008
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ยังไม่ยืนยัน
92 
26
10030001
วัดประยุรวงศาวาส
ยังไม่ยืนยัน
28 
27
10030002
วัดเจ้ามูล
ยังไม่ยืนยัน
26 
28
10030003
วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
ยังไม่ยืนยัน
15 
29
10030004
วัดหงส์รัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
30 
30
10030005
ประถมทวีธาภิเศก
ยังไม่ยืนยัน
38 
31
10030006
วัดช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2021-02-10 09:34:42
22 
32
10030007
วัดอมรินทราราม
ยังไม่ยืนยัน
106 
33
10030008
โฆสิตสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
30 
34
10030009
ราชวินิตประถมบางแค
ยืนยันแล้ว
2021-06-07 12:42:58
97 
35
10030010
วัดนาคปรก
ยังไม่ยืนยัน
18 
36
10030011
วัดหนัง
ยังไม่ยืนยัน
39 
37
10030012
อนุบาลวัดนางนอง
ยังไม่ยืนยัน
70 
     
5 (13.51%)