ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 64 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 64 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
15012001
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:46:40
49 
2
15012002
แสวงหาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:23:12
33 
3
15012003
วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:22:30
98 
4
15012004
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:24:08
162 
5
15012005
ราชสถิตย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:07:13
21 
6
15012006
บางเสด็จวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:20:56
19 
7
15012007
โพธิ์ทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:09:52
16 
8
15012008
วิเศษชัยชาญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:02:06
11 
9
15012009
ไผ่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:47:35
15 
10
15012010
สตรีอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:39:31
216 
11
15012011
โยธินบูรณะ อ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:47:24
16 
12
15012012
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:59:26
51 
13
15012013
ริ้วหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:37:19
18 
14
15012014
สามโก้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:58:54
40 
15
16012001
โคกสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:07:00
97 
16
16012002
พิบูลวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:59:18
199 
17
16012003
โคกกะเทียมวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:42:42
39 
18
16012004
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:58:15
65 
19
16012005
ดงตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:17:10
31 
20
16012006
พระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:04:08
153 
21
16012007
บ้านข่อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:43:15
16 
22
16012008
โคกตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:19:48
37 
23
16012010
ท่าวุ้งวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 19:03:25
40 
24
16012011
บ้านเบิกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:15:01
17 
25
16012012
บ้านหมี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:15:59
104 
26
16012013
ปิยะบุตร์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:52:53
29 
27
16012014
บ้านชีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:23:11
21 
28
16022001
พัฒนานิคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:35:34
83 
29
16022002
ชัยบาดาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:40:22
151 
30
16022003
โคกสลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:32:05
27 
31
16022004
ชัยบาดาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:03:59
49 
32
16022005
ขุนรามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:19:46
15 
33
16022006
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:30:52
25 
34
16022007
ท่าหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:21:34
37 
35
16022008
สระโบสถ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:55:35
27 
36
16022009
โคกเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:33:51
31 
37
16022010
ยางรากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:38:32
17 
38
16022011
ลำสนธิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:12:12
38 
39
16022012
หนองม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:43:17
65 
40
17012001
ท่าช้างวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:03:46
34 
41
17012002
หัวไผ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:02:10
15 
42
17012003
บางระจันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:52:26
63 
43
17012004
ค่ายบางระจันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:58:16
19 
44
17012005
พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:59:10
18 
45
17012006
อินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:40:15
83 
46
17012007
สิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:52:54
186 
47
17012008
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:41:47
21 
48
17012009
บ้านแป้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:28:10
15 
49
17012010
ทองเอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:15:53
15 
50
17012011
สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:28:29
25 
51
17012012
ศรีวินิตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:46:28
14 
52
18012001
ชัยนาทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:19:34
139 
53
18012004
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:15:31
49 
54
18012005
สาครพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:48:43
32 
55
18012006
วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 21:11:07
48 
56
18012007
สรรพยาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:47:33
34 
57
18012008
บุญนาคพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:05:51
12 
58
18012009
ชยานุกิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:35:27
15 
59
18012010
คุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:17:05
87 
60
18012011
ห้วยกรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:23:03
21 
61
18012012
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:42:08
22 
62
18012013
หันคาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:39:13
92 
63
18012014
ศรีสโมสรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:16:06
24 
64
18012015
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:07:29
23 
     
64 (100.00%)