ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 44 (80.00%)
1
70012001
สวนผึ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:06:42
2
70012002
ปากท่อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:35:15
3
70012003
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 10:46:33
4
70012004
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-20 09:50:14
5
70012005
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
6
70012006
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:27:19
7
70012007
ราชโบริกานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:24:56
8
70012008
แคทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 05:58:16
9
70012009
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:02:31
10
70012010
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:44:58
11
70012011
โสภณศิริราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:31:05
12
70012012
บ้านคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:23:10
13
70022001
สายธรรมจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
14
70022002
โพธาวัฒนาเสนี
ยังไม่ยืนยัน
15
70022003
ประสาทรัฐประชากิจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:49:36
16
70022004
หนองปลาหมอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:33:07
17
70022005
โพหัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:02:13
18
70022006
หนองโพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:30:13
19
70022007
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:21:46
20
70022008
ช่องพรานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:30:08
21
70022009
เนกขัมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 17:36:55
22
70022010
มัธยมวัดดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:29:12
23
70022011
ท่ามะขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:43:52
24
70022012
บางแพปฐมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:10:55
25
70022013
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:03:51
26
70022014
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
27
71012001
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:39:44
28
71012002
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:07:30
29
71012003
หนองขาวโกวิทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:48:44
30
71012004
พังตรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:26:12
31
71012005
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32
71012006
วิสุทธรังษี
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 09:36:06
33
71012007
กาญจนานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:28:06
34
71012008
เทพมงคลรังษี
ยังไม่ยืนยัน
35
71012009
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:09:51
36
71012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:20:56
37
71022001
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
38
71022002
ท่ามะกาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:34:21
39
71022003
พนมทวนชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 22:11:01
40
71022004
หนองรีประชานิมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:29:40
41
71022005
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42
71022006
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)
ยังไม่ยืนยัน
43
71022007
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 10:26:38
44
71022008
ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 07:48:58
45
71022009
ท่าเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:14:12
46
71022011
เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:59:00
47
71022012
หนองปรือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48
71022013
ประชามงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:32:02
49
71022014
ห้วยกระเจาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:43:40
50
71032001
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:06:29
51
71032002
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:21:01
52
71032003
ทองผาภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:58:21
53
71032004
อุดมสิทธิศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
54
71032005
ไทรโยคน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:53:55
55
71032006
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:04:50
     
44 (80.00%)