ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 56 (93.33%)
ครู/บุคลากร
1
74012001
สมุทรสาครวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:11:08
155 
2
74012002
สมุทรสาครบูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
133 
3
74012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:23:15
70 
4
74012004
พันท้ายนรสิงห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-08-04 22:20:37
29 
5
74012005
สมุทรสาครวุฒิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:18:12
70 
6
74012006
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:48:18
115 
7
74012007
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:56:55
76 
8
74012008
กุศลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 13:34:40
16 
9
74012009
วัดธรรมจริยาภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:18:16
53 
10
74012010
หลักสองส่งเสริมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:39:36
16 
11
74012011
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:07:39
22 
12
75012001
ศรัทธาสมุทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:19:41
113 
13
75012002
ถาวรานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-01-04 13:20:08
113 
14
75012003
ท้ายหาด
ยืนยันแล้ว
2019-11-05 16:53:37
34 
15
75012004
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:37:41
16 
16
75012005
สกลวิสุทธิ
ยังไม่ยืนยัน
17
75012006
อัมพวันวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:24:44
101 
18
75012007
วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:29:00
17 
19
75012008
เทพสุวรรณชาญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:24:53
11 
20
75012009
วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:26:19
14 
21
76012001
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:25:01
143 
22
76012002
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:33:43
191 
23
76012003
บางจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:25:09
12 
24
76012004
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:25:14
89 
25
76012005
คงคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-12-04 20:39:00
125 
26
76012006
ดอนยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 22:09:57
16 
27
76012007
โยธินบูรณะ เพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
22 
28
76012008
เขาย้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 22:23:50
61 
29
76012009
หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:25:43
40 
30
76012011
วชิรธรรมโศภิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:07:02
14 
31
76012012
บางตะบูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:29:17
18 
32
76012013
บ้านแหลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38 
33
76022001
โตนดหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:29:23
16 
34
76022002
ห้วยทรายประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:29:28
16 
35
76022003
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 11:53:16
85 
36
76022004
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:40:36
60 
37
76022006
หนองจอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:17:12
16 
38
76022007
หนองชุมแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:12:04
42 
39
76022008
ท่ายางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-08-28 14:04:11
42 
40
76022009
บ้านลาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:01:46
79 
41
76022010
แก่งกระจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 11:44:20
33 
42
76022011
ป่าเด็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:11:34
43 
43
77012001
ประจวบวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:38:04
133 
44
77012002
อ่าวน้อยวิทยานิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:25:55
22 
45
77012003
หว้ากอวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:56:05
18 
46
77012004
ทับสะแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:52:56
43 
47
77012005
ห้วยยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:28:38
21 
48
77012006
บางสะพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:25:16
103 
49
77012007
ธงชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:29:34
30 
50
77012008
ชัยเกษมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:58:15
30 
51
77012010
บางสะพานน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:23:39
31 
52
77022001
กุยบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:36:53
63 
53
77022002
ยางชุมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:28:25
14 
54
77022003
เมืองปราณบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 08:50:33
42 
55
77022004
ปากน้ำปราณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:08:56
25 
56
77022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:57:21
72 
57
77022007
หัวหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:36:51
275 
58
77022008
หัวหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:22:42
40 
59
77022009
หนองพลับวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:22:29
31 
60
77022010
สามร้อยยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:55:32
104 
     
56 (93.33%)