ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 7 (11.67%)
1
74012001
สมุทรสาครวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
2
74012002
สมุทรสาครบูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
3
74012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังไม่ยืนยัน
4
74012004
พันท้ายนรสิงห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5
74012005
สมุทรสาครวุฒิชัย
ยังไม่ยืนยัน
6
74012006
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
7
74012007
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
8
74012008
กุศลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9
74012009
วัดธรรมจริยาภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
10
74012010
หลักสองส่งเสริมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:45:53
11
74012011
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
12
75012001
ศรัทธาสมุทร
ยังไม่ยืนยัน
13
75012002
ถาวรานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
14
75012003
ท้ายหาด
ยังไม่ยืนยัน
15
75012004
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
16
75012005
สกลวิสุทธิ
ยังไม่ยืนยัน
17
75012006
อัมพวันวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
18
75012007
วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
19
75012008
เทพสุวรรณชาญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20
75012009
วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
21
76012001
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
22
76012002
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
23
76012003
บางจานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24
76012004
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
25
76012005
คงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
26
76012006
ดอนยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27
76012007
โยธินบูรณะ เพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
28
76012008
เขาย้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29
76012009
หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30
76012011
วชิรธรรมโศภิต
ยังไม่ยืนยัน
31
76012012
บางตะบูนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32
76012013
บ้านแหลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
76022001
โตนดหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34
76022002
ห้วยทรายประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
35
76022003
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
36
76022004
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:53:53
37
76022006
หนองจอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38
76022007
หนองชุมแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39
76022008
ท่ายางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40
76022009
บ้านลาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41
76022010
แก่งกระจานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42
76022011
ป่าเด็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-14 15:09:55
43
77012001
ประจวบวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
44
77012002
อ่าวน้อยวิทยานิคม
ยังไม่ยืนยัน
45
77012003
หว้ากอวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
46
77012004
ทับสะแกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47
77012005
ห้วยยางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48
77012006
บางสะพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:53:45
49
77012007
ธงชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50
77012008
ชัยเกษมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51
77012010
บางสะพานน้อยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52
77022001
กุยบุรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53
77022002
ยางชุมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54
77022003
เมืองปราณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
55
77022004
ปากน้ำปราณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:45
56
77022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ยังไม่ยืนยัน
57
77022007
หัวหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:27:33
58
77022008
หัวหินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59
77022009
หนองพลับวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60
77022010
สามร้อยยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 17:47:09
     
7 (11.67%)