ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 98 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 92 (93.88%)
1
80012001
เบญจมราชูทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-09-21 11:29:32
2
80012002
กัลยาณีศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 16:05:00
3
80012003
ปากพูน
ยังไม่ยืนยัน
4
80012004
เมืองนครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 09:50:38
5
80012005
โยธินบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 08:44:05
6
80012006
ตรีนิมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 15:29:39
7
80012007
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:35:25
8
80012008
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:40:15
9
80012009
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:03:27
10
80012010
ขุนทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:31:51
11
80012011
เฉลิมราชประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 23:20:51
12
80012012
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 15:47:23
13
80012013
พระพรหมพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 21:13:51
14
80012014
ทางพูนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:15:42
15
80012015
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
16
80022001
ฉวางรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 19:25:45
17
80022003
ละอายพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 14:06:59
18
80022004
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:20:59
19
80022005
นางเอื้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 20:22:33
20
80022006
ทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 20:01:03
21
80022007
สตรีทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:17:57
22
80022008
ทุ่งสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 21:36:39
23
80022009
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 11:33:25
24
80022010
ก้างปลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 21:37:03
25
80022015
นาบอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 17:06:13
26
80022016
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:06:40
27
80022017
กรุงหยันวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 08:56:09
28
80022018
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:23:49
29
80022019
เสม็ดจวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 10:32:22
30
80022020
ทุ่งสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:59:13
31
80022021
บางขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:45:06
32
80022022
วังหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:39:13
33
80022023
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:46:15
34
80022024
ช้างกลางประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 22:16:26
35
80032001
เชียรใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:45:55
36
80032002
วิเชียรประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 22:37:16
37
80032003
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:15:33
38
80032004
ธัญญาวดีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 09:49:47
39
80032005
ชะอวด
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 07:27:09
40
80032006
ชะอวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 11:01:10
41
80032007
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:04:34
42
80032008
ขอนหาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:52:03
43
80032009
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44
80032012
ปากพนัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:09:50
45
80032013
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:49:28
46
80032014
อินทร์ธานีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 11:01:15
47
80032015
สตรีปากพนัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:23:06
48
80032016
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ยังไม่ยืนยัน
49
80032017
คีรีราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 09:13:27
50
80032018
ควนเกยสุทธิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:23:57
51
80032019
เสาธงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:11:47
52
80032020
ตระพังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:36:20
53
80032021
หัวไทรบำรุงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 17:23:05
54
80032022
แหลมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:14:28
55
80032023
นพคุณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 01:19:36
56
80032024
ทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:39:42
57
80032025
เขาพังไกร
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:07:28
58
80032026
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:23:01
59
80042001
พรหมคีรีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
60
80042002
บ้านเกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:06:54
61
80042003
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:20:45
62
80042004
โมคลานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:52:20
63
80042005
สระแก้วรัตนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:05:21
64
80042006
สิชลคุณาธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65
80042007
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:54:01
66
80042008
สิชลประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:55:13
67
80042009
เทพราชพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:26:10
68
80042010
ขนอมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:09:09
69
80042011
ท้องเนียนคณาภิบาล
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 11:25:20
70
80042012
คงคาประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:37:59
71
80042013
นบพิตำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 19:52:15
72
93012001
พัทลุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:15:27
73
93012002
พัทลุงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:09:31
74
93012003
พรหมพินิตชัยบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:01:35
75
93012004
ประภัสสรรังสิต
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 10:36:17
76
93012005
วชิรธรรมสถิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:13:16
77
93012006
สตรีพัทลุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:50:22
78
93012008
กงหราพิชากร
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:19:58
79
93012009
ชะรัดชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 20:47:40
80
93012010
หานโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:05:22
81
93012011
ประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:25:05
82
93012012
ตะโหมด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:55:01
83
93012013
ควนขนุน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:05:52
84
93012014
พนางตุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:01:14
85
93012015
ดอนศาลานำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:02:20
86
93012016
ปัญญาวุธ
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:25:09
87
93012017
ควนพระสาครินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:01:30
88
93012018
ปากพะยูนพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:48:21
89
93012019
หารเทารังสีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 09:23:54
90
93012020
ศรีบรรพตพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 14:40:08
91
93012021
ตะแพนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:56:49
92
93012022
ป่าบอนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 19:50:42
93
93012023
บางแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 16:17:36
94
93012024
ป่าพะยอมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:09:13
95
93012025
นิคมควนขนุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:46:42
96
93012026
เขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 18:58:16
97
93012027
นาขยาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 08:35:49
98
93012028
อุดมวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:33:02
     
92 (93.88%)