ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 98 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 98 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
80012001
เบญจมราชูทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:19:52
248 
2
80012002
กัลยาณีศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:58:35
207 
3
80012003
ปากพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:21
17 
4
80012004
เมืองนครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:50:01
111 
5
80012005
โยธินบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 10:51:16
130 
6
80012006
ตรีนิมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:23:23
16 
7
80012007
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:14:34
47 
8
80012008
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:50:50
80 
9
80012009
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:04:22
54 
10
80012010
ขุนทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:24:18
19 
11
80012011
เฉลิมราชประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 00:30:48
34 
12
80012012
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:07:40
71 
13
80012013
พระพรหมพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:17:00
23 
14
80012014
ทางพูนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:40:59
37 
15
80012015
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:42:56
69 
16
80022001
ฉวางรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:24:21
94 
17
80022003
ละอายพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:38:15
18 
18
80022004
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:22:38
35 
19
80022005
นางเอื้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:49:07
12 
20
80022006
ทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:35:05
156 
21
80022007
สตรีทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:39:02
108 
22
80022008
ทุ่งสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 21:22:46
57 
23
80022009
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:21:29
12 
24
80022010
ก้างปลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:32:54
45 
25
80022015
นาบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:09:24
62 
26
80022016
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:42:18
72 
27
80022017
กรุงหยันวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:30:08
28 
28
80022018
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:53:15
39 
29
80022019
เสม็ดจวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:53:34
28 
30
80022020
ทุ่งสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:43:16
15 
31
80022021
บางขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:30:12
65 
32
80022022
วังหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:16:58
14 
33
80022023
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:28:40
17 
34
80022024
ช้างกลางประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:36:11
29 
35
80032001
เชียรใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:01:32
60 
36
80032002
วิเชียรประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:20:48
14 
37
80032003
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:56:05
17 
38
80032004
ธัญญาวดีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:30:31
39
80032005
ชะอวด
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 06:57:55
85 
40
80032006
ชะอวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:36:11
84 
41
80032007
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:41:07
14 
42
80032008
ขอนหาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:23:37
18 
43
80032009
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:27:13
19 
44
80032012
ปากพนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:21:04
148 
45
80032013
โศภนคณาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:01:06
15 
46
80032014
อินทร์ธานีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:04:39
15 
47
80032015
สตรีปากพนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:02:14
75 
48
80032016
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:49:33
90 
49
80032017
คีรีราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:41:36
26 
50
80032018
ควนเกยสุทธิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:34:09
16 
51
80032019
เสาธงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 05:58:39
30 
52
80032020
ตระพังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:22:19
18 
53
80032021
หัวไทรบำรุงราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:23:22
89 
54
80032022
แหลมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:29:06
22 
55
80032023
นพคุณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:28
14 
56
80032024
ทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:46:10
23 
57
80032025
เขาพังไกร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:24:13
19 
58
80032026
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:56:41
32 
59
80042001
พรหมคีรีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:18:10
76 
60
80042002
บ้านเกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:41:30
15 
61
80042003
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:28:16
147 
62
80042004
โมคลานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:15:17
19 
63
80042005
สระแก้วรัตนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:48:22
30 
64
80042006
สิชลคุณาธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:50:58
91 
65
80042007
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:03:12
25 
66
80042008
สิชลประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:28:08
59 
67
80042009
เทพราชพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:48:59
16 
68
80042010
ขนอมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:44:35
53 
69
80042011
ท้องเนียนคณาภิบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:14:06
20 
70
80042012
คงคาประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:39:17
24 
71
80042013
นบพิตำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:47:27
36 
72
93012001
พัทลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:13:13
198 
73
93012002
พัทลุงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:26:31
66 
74
93012003
พรหมพินิตชัยบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:00:30
16 
75
93012004
ประภัสสรรังสิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:49:04
43 
76
93012005
วชิรธรรมสถิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:37:33
18 
77
93012006
สตรีพัทลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 16:23:12
169 
78
93012008
กงหราพิชากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 06:57:16
37 
79
93012009
ชะรัดชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:14:06
15 
80
93012010
หานโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:19:12
20 
81
93012011
ประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:05:19
21 
82
93012012
ตะโหมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:44:36
92 
83
93012013
ควนขนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:24:53
55 
84
93012014
พนางตุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:08:48
20 
85
93012015
ดอนศาลานำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:52:12
15 
86
93012016
ปัญญาวุธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:24:42
25 
87
93012017
ควนพระสาครินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:09:31
27 
88
93012018
ปากพะยูนพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:24:06
39 
89
93012019
หารเทารังสีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:18:13
63 
90
93012020
ศรีบรรพตพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:51:26
22 
91
93012021
ตะแพนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:19:09
16 
92
93012022
ป่าบอนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:04:13
22 
93
93012023
บางแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:11:29
37 
94
93012024
ป่าพะยอมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:46:23
54 
95
93012025
นิคมควนขนุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:56:31
25 
96
93012026
เขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:24:07
67 
97
93012027
นาขยาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:22:13
14 
98
93012028
อุดมวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:44:27
22 
     
98 (100.00%)