ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 98 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 64 (65.31%)
1
80012001
เบญจมราชูทิศ
ยังไม่ยืนยัน
2
80012002
กัลยาณีศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2017-10-31 14:25:38
3
80012003
ปากพูน
ยังไม่ยืนยัน
4
80012004
เมืองนครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:39:07
5
80012005
โยธินบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
6
80012006
ตรีนิมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:47:15
7
80012007
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
8
80012008
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:20:53
9
80012009
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:22:32
10
80012010
ขุนทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:02:00
11
80012011
เฉลิมราชประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 18:30:39
12
80012012
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ยังไม่ยืนยัน
13
80012013
พระพรหมพิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
14
80012014
ทางพูนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:34:49
15
80012015
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
16
80022001
ฉวางรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 08:42:39
17
80022003
ละอายพิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
18
80022004
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:03:19
19
80022005
นางเอื้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-09-02 05:14:46
20
80022006
ทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 05:25:44
21
80022007
สตรีทุ่งสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:09:23
22
80022008
ทุ่งสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:43:41
23
80022009
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-08-08 20:39:25
24
80022010
ก้างปลาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25
80022015
นาบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:07:40
26
80022016
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27
80022017
กรุงหยันวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28
80022018
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 06:55:33
29
80022019
เสม็ดจวนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30
80022020
ทุ่งสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:43:45
31
80022021
บางขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:32:14
32
80022022
วังหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:36:41
33
80022023
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 14:19:11
34
80022024
ช้างกลางประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
35
80032001
เชียรใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
36
80032002
วิเชียรประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
37
80032003
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:00:49
38
80032004
ธัญญาวดีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:33:23
39
80032005
ชะอวด
ยืนยันแล้ว
2017-08-16 13:11:45
40
80032006
ชะอวดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41
80032007
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
ยังไม่ยืนยัน
42
80032008
ขอนหาดประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
43
80032009
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:33:43
44
80032012
ปากพนัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 13:33:27
45
80032013
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-08-07 14:42:29
46
80032014
อินทร์ธานีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 21:10:38
47
80032015
สตรีปากพนัง
ยืนยันแล้ว
2017-08-10 15:08:48
48
80032016
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:04:05
49
80032017
คีรีราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 13:39:52
50
80032018
ควนเกยสุทธิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-08-14 20:25:48
51
80032019
เสาธงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-08-09 13:01:45
52
80032020
ตระพังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:01:40
53
80032021
หัวไทรบำรุงราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
54
80032022
แหลมราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:04:43
55
80032023
นพคุณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 14:59:52
56
80032024
ทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-08-09 09:05:58
57
80032025
เขาพังไกร
ยังไม่ยืนยัน
58
80032026
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
59
80042001
พรหมคีรีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
60
80042002
บ้านเกาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 13:59:06
61
80042003
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 10:11:55
62
80042004
โมคลานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 15:09:24
63
80042005
สระแก้วรัตนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-08-09 15:12:42
64
80042006
สิชลคุณาธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65
80042007
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
66
80042008
สิชลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
67
80042009
เทพราชพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 08:49:00
68
80042010
ขนอมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:24:29
69
80042011
ท้องเนียนคณาภิบาล
ยืนยันแล้ว
2017-08-20 05:14:07
70
80042012
คงคาประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
71
80042013
นบพิตำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:58:19
72
93012001
พัทลุง
ยืนยันแล้ว
2017-08-10 11:03:47
73
93012002
พัทลุงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 10:29:36
74
93012003
พรหมพินิตชัยบุรี
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 15:43:01
75
93012004
ประภัสสรรังสิต
ยังไม่ยืนยัน
76
93012005
วชิรธรรมสถิต
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:13:47
77
93012006
สตรีพัทลุง
ยังไม่ยืนยัน
78
93012008
กงหราพิชากร
ยังไม่ยืนยัน
79
93012009
ชะรัดชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 15:11:11
80
93012010
หานโพธิ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81
93012011
ประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:58:07
82
93012012
ตะโหมด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:11:20
83
93012013
ควนขนุน
ยืนยันแล้ว
2017-08-11 13:23:37
84
93012014
พนางตุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:28:53
85
93012015
ดอนศาลานำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:51:59
86
93012016
ปัญญาวุธ
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 13:45:02
87
93012017
ควนพระสาครินทร์
ยังไม่ยืนยัน
88
93012018
ปากพะยูนพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:17:17
89
93012019
หารเทารังสีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-08-21 08:35:28
90
93012020
ศรีบรรพตพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
91
93012021
ตะแพนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-08-10 13:24:17
92
93012022
ป่าบอนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-08-16 11:27:48
93
93012023
บางแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 09:57:25
94
93012024
ป่าพะยอมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:31:11
95
93012025
นิคมควนขนุนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
96
93012026
เขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:44:39
97
93012027
นาขยาดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
98
93012028
อุดมวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:12:17
     
64 (65.31%)