ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 52 (100.00%)
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:14:47
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:22:32
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:42:35
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:29
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:45:42
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:40:37
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:39:14
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:31:36
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:54:04
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:33:01
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:23:20
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:30:25
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:41:29
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:25:17
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:05:42
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:01:19
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:50:03
18
39022005
นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 15:13:51
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:01:08
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:11:28
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:50:06
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:37:22
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:58:43
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:22:32
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:07:24
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:43:21
27
42012006
เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 12:35:48
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:54:16
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:34:13
30
42012009
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:15:04
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:28:55
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:01:58
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:27:21
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:09:40
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 12:38:52
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:36:59
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:33:18
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 17:05:36
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:30:24
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:03:12
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 16:14:59
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:46:23
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:17:35
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:30:12
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:54:04
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 20:27:00
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:42:14
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:34:18
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:10:44
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:34:27
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:48:46
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:10:55
     
52 (100.00%)