ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 52 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 17:20:32
216 
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 15:14:46
37 
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 11:51:33
35 
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 12:20:28
21 
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 21:59:35
68 
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 11:10:40
26 
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:20:37
44 
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:49:56
18 
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 17:53:06
35 
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 08:19:19
18 
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 11:48:00
20 
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:49:43
28 
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:29:16
144 
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 09:02:17
91 
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
2019-12-06 10:48:27
81 
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 05:21:43
123 
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 03:24:08
17 
18
39022005
นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 22:01:08
21 
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:51:57
47 
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 12:26:26
40 
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:00:42
16 
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 16:38:52
224 
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 16:16:20
72 
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 11:09:41
27 
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 11:19:54
16 
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 10:06:09
48 
27
42012006
เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 09:15:13
109 
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:23:19
28 
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 13:22:45
21 
30
42012009
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 22:25:44
119 
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:27:08
31 
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 15:17:03
56 
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 12:32:28
16 
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 11:21:34
25 
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 11:47:48
21 
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 14:47:50
70 
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 10:45:11
25 
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 08:56:17
72 
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 13:27:50
45 
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-08 15:35:01
131 
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 22:20:46
70 
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-09 12:56:09
51 
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 22:04:55
69 
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:08:55
22 
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 13:51:28
33 
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-05 18:36:06
19 
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:14:38
25 
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:20:37
16 
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 09:34:29
15 
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-10 21:26:44
18 
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 13:48:21
19 
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 14:32:49
62 
     
52 (100.00%)