ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 83 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 83 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
33012001
ศรีสะเกษวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:22:59
272 
2
33012002
สตรีสิริเกศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:30:38
230 
3
33012003
คูซอดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:55:07
20 
4
33012004
ไกรภักดีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:37:23
22 
5
33012005
สิริเกศน้อมเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:28:42
27 
6
33012006
น้ำคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:12:30
16 
7
33012007
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:39:21
63 
8
33012008
มัธยมโพนค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:02:30
19 
9
33012009
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:18:18
18 
10
33012011
ยางชุมน้อยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 23:39:21
72 
11
33012012
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:49:06
23 
12
33012013
กันทรารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:08:07
175 
13
33012014
ละทายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:41:47
37 
14
33012015
บัวน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:58:16
19 
15
33012019
ประสานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:27:43
18 
16
33012022
โนนค้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:22:51
40 
17
33012025
เขื่อนช้างวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:48:08
45 
18
33012026
น้ำเกลี้ยงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:38:00
43 
19
33012027
บัวเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:44:03
18 
20
33012028
นครศรีลำดวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:06
40 
21
33012032
โนนเพ็กวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:10:31
22 
22
33012033
พยุห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:50:55
36 
23
33022001
ส้มป่อยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:38:46
36 
24
33022002
ไผ่งามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:52:58
18 
25
33022005
กำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:09:21
111 
26
33022008
ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:01:07
29 
27
33022009
ทุ่งสิมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:35:54
22 
28
33022011
จตุรภูมิพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:28:49
26 
29
33022013
โคกหล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:04:02
20 
30
33022015
เบญจประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:30:26
16 
31
33022016
บึงบูรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:11:54
27 
32
33022017
ห้วยทับทันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:13:11
96 
33
33022018
ผักไหมวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:04:07
34 
34
33022019
วรคุณอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:45:19
26 
35
33022023
คลีกลิ้งพัฒนาทร
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:59:53
20 
36
33032001
ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:54:40
135 
37
33032002
ขุขันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:05:24
211 
38
33032006
ลมศักดิ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:52:05
20 
39
33032008
โนนกระสังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 09:10:59
17 
40
33032009
ศรีตระกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:29:43
37 
41
33032010
ตูมพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 07:46:40
43 
42
33032011
สวงษ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:53:38
23 
43
33032012
หนองคูวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:21:03
18 
44
33032013
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:24:19
14 
45
33032014
สวายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:32:21
24 
46
33032015
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:08:50
39 
47
33032016
ละลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:05:14
37 
48
33032017
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:38:36
38 
49
33042002
กันทรลักษณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:17:13
37 
50
33042004
กันทรลักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:28:49
190 
51
33042008
บึงมะลูวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:22:11
72 
52
33042012
กระแชงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:32:22
54 
53
33042013
มัธยมบักดองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:34:10
33 
54
33042017
ภูมิซรอลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:17:56
33 
55
33042018
ศรีรัตนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:16:41
92 
56
33042020
เบญจลักษ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:17:09
84 
57
35012001
ยโสธรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:51:58
184 
58
35012002
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:24:04
130 
59
35012003
สอนแก้วว่องไววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:48:22
27 
60
35012004
สมเด็จพระญาณสังวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:23:04
34 
61
35012005
กู่จานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:13:38
17 
62
35012006
ยโสธรพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:14:15
22 
63
35012007
โพนทันเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:27:36
15 
64
35012008
สิงห์สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:02:23
20 
65
35012009
ศิลาทองพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:15:02
26 
66
35012012
มหาชนะชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:33:27
72 
67
35012013
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:58:35
31 
68
35012014
ค้อวังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:15:02
45 
69
35022001
เลิงนกทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:44:14
162 
70
35022002
ทรายมูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:15:22
62 
71
35022003
กุดชุมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:39:47
112 
72
35022004
ป่าติ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:12:49
39 
73
35022005
ศรีฐานกระจายศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:34:47
11 
74
35022006
ห้องแซงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:29:49
32 
75
35022007
ดงมะไฟพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:24:48
22 
76
35022008
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:04:11
19 
77
35022009
บุ่งค้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:59:37
23 
78
35022010
โพนงามพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:30:22
19 
79
35022012
ศรีแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:47:23
24 
80
35022013
เมืองกลางประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:39:59
15 
81
35022014
นาโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:08:51
17 
82
35022015
คำเตยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:21:09
38 
83
35022016
น้ำคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:30:00
18 
     
83 (100.00%)