ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 81 (100.00%)
1
34012001
เบ็ญจะมะมหาราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:44:01
2
34012002
เขื่องในพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:21:30
3
34012003
นารีนุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:10:34
4
34012004
สหธาตุศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:57:23
5
34012005
ปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:33:32
6
34012006
ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:25:32
7
34012008
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:25:58
8
34012009
บ้านไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:26:39
9
34012010
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:40:04
10
34012011
เสียมทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 08:57:01
11
34012012
หนองขอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:33:52
12
34012014
เก่าขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:43:31
13
34012015
นารีนุกูล 2
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:04:12
14
34012016
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:12:10
15
34012019
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:11:15
16
34012020
ศรีน้ำคำศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:42:47
17
34012021
ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:39:06
18
34012022
ดงยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:25:44
19
34012023
ดอนมดแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:06:12
20
34012024
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:59:49
21
34022001
มัธยมตระการพืชผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:06:46
22
34022002
เขมราฐพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:58:49
23
34022003
สะพือวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:13:40
24
34022004
โนนสวางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:32:15
25
34022006
โนนกุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:07:14
26
34022007
ขุมคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:11:03
27
34022008
เกษมสีมาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:23:31
28
34022010
กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:12:28
29
34022011
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:29:32
30
34022013
พังเคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:33:34
31
34022014
พะลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:49:47
32
34032001
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 20:38:24
33
34032003
ศรีเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 18:50:19
34
34032004
โขงเจียมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:18:02
35
34032006
เอือดใหญ่พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:13:54
36
34032007
อ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:58:39
37
34032010
ตาลสุมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:36:05
38
34032011
เชียงแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:09:30
39
34032012
สิรินธรวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:23:11
40
34042001
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:15:58
41
34042002
สำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:03:19
42
34042003
สว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:56:22
43
34042004
ลือคำหาญวารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:48:24
44
34042005
ห้วยขะยุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:40:28
45
34042006
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:59:54
46
34042007
วารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:14:40
47
34042008
วิจิตราพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:38:36
48
34052001
เดชอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:05:33
49
34052002
นาจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:49:58
50
34052003
นาส่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:35:51
51
34052004
ดงสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:52:32
52
34052006
นากระแซงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:16:00
53
34052007
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:34:28
54
34052008
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:43:58
55
34052009
น้ำยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:19:10
56
34052010
โดมประดิษฐ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:45:29
57
34052011
บุณฑริกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:57:44
58
34052012
นาโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:39:43
59
34052014
ทุ่งศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:04:27
60
37012001
อำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:31:23
61
37012002
ชานุมานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:21:46
62
37012003
ปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:43:08
63
37012004
ลือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:52:35
64
37012005
คึมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:35:32
65
37012006
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:54:31
66
37012007
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:22:24
67
37012008
น้ำปลีกศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:38:14
68
37012009
นาวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:14:52
69
37012010
นาจิกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:36:51
70
37012011
นายมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:19:00
71
37012012
สร้างนกทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:18:59
72
37012013
อำนาจเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:25:49
73
37012015
พนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:00:28
74
37012016
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:19:27
75
37012017
เสนางคนิคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 17:00:36
76
37012018
นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:38:25
77
37012019
หัวตะพานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:27:33
78
37012020
ศรีเจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:28:51
79
37012021
จิกดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:54:03
80
37012022
ลืออำนาจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:47:45
81
37012023
มัธยมแมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:19:00
     
81 (100.00%)