ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 28 (66.67%)
1
50012001
ยุพราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:47:30
2
50012002
วัฒโนทัยพายัพ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:59:00
3
50012003
หอพระ
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 16:00:21
4
50012004
กาวิละวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
5
50012009
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:20:16
6
50012010
สันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 15:29:04
7
50012011
แม่ออนวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:11:43
8
50022001
แม่แตง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:49:26
9
50022002
แม่หอพระวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10
50022003
สันป่ายางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
50022004
แม่ริมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:32:57
12
50022005
นวมินทราชูทิศ พายัพ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 08:18:24
13
50022007
สะเมิงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14
50022008
พร้าววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:11:57
15
50022009
สันทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:39:31
16
50032001
เชียงดาววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17
50032002
อรุโณทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 11:27:05
18
50032004
ฝางชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:03:24
19
50032007
เวียงแหงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:26:41
20
50032008
ไชยปราการ
ยังไม่ยืนยัน
21
50042001
สันป่าตองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 19:49:22
22
50042002
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:39:43
23
50042003
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
24
50042004
สารภีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:55:21
25
50042005
บ้านกาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26
50042006
สองแคววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:02:47
27
50042007
สันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
28
50052001
จอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
29
50052002
แม่แจ่ม
ยังไม่ยืนยัน
30
50052004
ฮอดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 20:56:17
31
50052005
ดอยเต่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:45:48
32
50052006
อมก๋อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 16:21:23
33
50052007
แม่ตื่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 09:43:02
34
50052008
มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 16:02:40
35
58012001
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
36
58012003
ขุนยวมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:58:31
37
58012004
ปายวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 16:40:34
38
58012006
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 16:27:24
39
58022001
แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:07:50
40
58022002
สบเมยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:04:20
41
58022003
เฉลิมรัชวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42
58022004
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ยังไม่ยืนยัน
     
28 (66.67%)