ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 45 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
51012001
บ้านแป้นพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:37:44
29 
2
51012003
จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:18:49
218 
3
51012004
แม่ทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:37:43
32 
4
51012005
ป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:24:47
39 
5
51012006
ป่าตาลบ้านธิพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:17:44
24 
6
51012007
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:00:15
215 
7
51012008
ทาขุมเงินวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:33:00
32 
8
51012009
อุโมงค์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:49:48
25 
9
51012010
น้ำดิบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:00:28
23 
10
51012011
วชิรป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:09:19
39 
11
51022001
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:59:51
54 
12
51022002
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:21:11
17 
13
51022003
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-08-09 16:03:23
30 
14
51022004
แม่ตืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:14:29
30 
15
51022006
เวียงเจดีย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:38:14
90 
16
52012002
กิ่วลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:15:45
20 
17
52012003
โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:22:31
18 
18
52012004
เมืองมายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:24:29
17 
19
52012006
บุญวาทย์วิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:32:33
198 
20
52012007
แม่เมาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:34:57
65 
21
52012008
ลำปางกัลยาณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:53:06
173 
22
52012009
สบจางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:40:37
21 
23
52012010
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:14
91 
24
52012011
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:48:17
41 
25
52012012
ประชาราชวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:22:40
22 
26
52012013
ประชารัฐธรรมคุณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:12:16
58 
27
52012014
ห้างฉัตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:23:19
38 
28
52012015
แม่สันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:44:30
23 
29
52012016
เวียงตาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:43:49
16 
30
52022001
แม่ทะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 00:35:22
23 
31
52022002
สบปราบพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:56:53
62 
32
52022003
เกาะคาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 15:50:36
18 
33
52022004
เสริมงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:53:46
62 
34
52022005
แม่พริกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:06:03
17 
35
52022006
แม่ทะประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:23:18
16 
36
52022007
ไหล่หินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 10:14:14
14 
37
52022008
เวียงมอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:47:46
36 
38
52022009
แม่ทะพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:14:02
20 
39
52022010
เถินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:50:34
85 
40
52032001
เมืองปานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:51:18
27 
41
52032002
วังเหนือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:04:36
89 
42
52032003
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:55:29
26 
43
52032004
เมืองปานพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:29:59
23 
44
52032005
ทุ่งอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:06:36
18 
45
52032006
แจ้ห่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:07:44
71 
     
45 (100.00%)