ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 67 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
13020001
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:12:05
43 
2
13020002
วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:59:17
22 
3
13020003
วัดมูลจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:28:51
37 
4
13020004
วัดเขียนเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:37:32
167 
5
13020005
วัดขุมแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:57:11
17 
6
13020006
วัดแสงสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:45:00
54 
7
13020007
ทองพูลอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:00:42
22 
8
13020008
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 05:35:51
99 
9
13020009
ธัญญสิทธิศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:11:14
81 
10
13020010
วัดนาบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:55:49
19 
11
13020011
วัดอัยยิการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:34:30
84 
12
13020012
วัดนพรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:38:08
13
13020013
แสนชื่นปานนุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 06:39:33
14
13020014
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:42:40
15
13020015
วัดจตุพิธวราวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:26:02
16
13020016
วัดราษฎรบํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:54:21
20 
17
13020017
วัดเจริญบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:30:34
16 
18
13020018
วัดจุฬาจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:02:44
22 
19
13020019
หิรัญพงษ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:34:03
14 
20
13020020
วัดศรีคัคณางค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:37:38
16 
21
13020021
วัดสุขบุญฑริการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:37:18
14 
22
13020022
วัดสอนดีศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:10:42
12 
23
13020023
วัดพวงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:36:32
14 
24
13020024
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:19:30
15 
25
13020025
วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:34:37
24 
26
13020026
ศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:41:52
27
13020027
ชุมชนบึงบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:48:57
40 
28
13020028
วัดแสงมณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:48:50
29
13020029
วัดปทุมนายก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:17:26
13 
30
13020030
อยู่ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:12:08
20 
31
13020031
แสนจําหน่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:09:18
32
13020032
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:03:25
15 
33
13020033
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:35:18
17 
34
13020034
นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:06:29
13 
35
13020035
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:55:34
17 
36
13020036
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:22:20
29 
37
13020037
วัดโปรยฝน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:58:35
15 
38
13020038
วัดลาดสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:13:51
70 
39
13020039
วัดโพสพผลเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:46:14
22 
40
13020041
วัดประยูรธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:23:28
27 
41
13020042
วัดโสภณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:40:09
14 
42
13020043
รวมราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:39:57
20 
43
13020044
ร่วมจิตประสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:25:20
16 
44
13020045
ร่วมใจประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:48:41
15 
45
13020046
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:05:29
41 
46
13020048
สหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:01:49
27 
47
13020049
วัดแจ้งลําหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:23:27
15 
48
13020050
วัดประชุมราษฏร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:11:19
14 
49
13020051
วัดเกตุประภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:51:04
29 
50
13020052
วัดสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:12:30
28 
51
13020053
วัดพิรุณศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:46:34
22 
52
13020054
กลางคลองสิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:34:05
14 
53
13020055
วัดทศทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:15:21
20 
54
13020056
วัดอดิศร
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:01:56
55
13020057
ชุมชนวัดทําเลทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:20:05
27 
56
13020058
วัดพืชอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 07:44:22
16 
57
13020059
วัดนิเทศน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:41:32
11 
58
13020060
วัดปัญจทายิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:11:12
31 
59
13020061
วัดคลองชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:01:18
51 
60
13020062
วัดกลางคลองสี่
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:59:37
31 
61
13020063
วัดมงคลรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:03:35
17 
62
13020064
วัดชัยมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:39:40
21 
63
13020065
วัดธัญญะผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:33:24
16 
64
13020066
เจริญดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:52:57
36 
65
13020067
วัดสมุหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:08:49
18 
66
13020068
วัดดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:53:36
21 
67
13020069
วัดลานนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:47:22
     
67 (100.00%)