ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 66 (98.51%)
ครู/บุคลากร
1
13020001
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
ยังไม่ยืนยัน
40 
2
13020002
วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:36:11
22 
3
13020003
วัดมูลจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:45:38
37 
4
13020004
วัดเขียนเขต
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:34:12
157 
5
13020005
วัดขุมแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:43:13
17 
6
13020006
วัดแสงสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:32:12
55 
7
13020007
ทองพูลอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:10:05
23 
8
13020008
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:15:04
91 
9
13020009
ธัญญสิทธิศิลป์
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:06:59
84 
10
13020010
วัดนาบุญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:02:24
20 
11
13020011
วัดอัยยิการาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:33:53
83 
12
13020012
วัดนพรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:59:57
13
13020013
แสนชื่นปานนุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:03:38
14
13020014
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:35:36
15
13020015
วัดจตุพิธวราวาส
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 09:36:25
16
13020016
วัดราษฎรบํารุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 20:38:04
15 
17
13020017
วัดเจริญบุญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:49:33
15 
18
13020018
วัดจุฬาจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:13:48
20 
19
13020019
หิรัญพงษ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:27:38
12 
20
13020020
วัดศรีคัคณางค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:53:52
14 
21
13020021
วัดสุขบุญฑริการาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:44:31
15 
22
13020022
วัดสอนดีศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:50:58
11 
23
13020023
วัดพวงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:54:46
12 
24
13020024
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:02:48
13 
25
13020025
วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:08:32
26 
26
13020026
ศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:46:06
27
13020027
ชุมชนบึงบา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 20:07:33
38 
28
13020028
วัดแสงมณี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:47:12
29
13020029
วัดปทุมนายก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 23:10:08
13 
30
13020030
อยู่ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 18:56:31
19 
31
13020031
แสนจําหน่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:08:59
32
13020032
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:15:34
14 
33
13020033
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:15:25
15 
34
13020034
นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:27:16
10 
35
13020035
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:49:05
16 
36
13020036
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 08:19:42
32 
37
13020037
วัดโปรยฝน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:19:46
15 
38
13020038
วัดลาดสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:58:05
71 
39
13020039
วัดโพสพผลเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:30:44
15 
40
13020041
วัดประยูรธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:06:54
23 
41
13020042
วัดโสภณาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:48:26
13 
42
13020043
รวมราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:05:35
19 
43
13020044
ร่วมจิตประสาท
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:33:40
17 
44
13020045
ร่วมใจประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:36:02
13 
45
13020046
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:05:15
41 
46
13020048
สหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:15:59
26 
47
13020049
วัดแจ้งลําหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:19:19
16 
48
13020050
วัดประชุมราษฏร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:34:11
17 
49
13020051
วัดเกตุประภา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:38:39
28 
50
13020052
วัดสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:50:19
27 
51
13020053
วัดพิรุณศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:26:28
23 
52
13020054
กลางคลองสิบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:48:34
13 
53
13020055
วัดทศทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:01:48
20 
54
13020056
วัดอดิศร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:17:00
10 
55
13020057
ชุมชนวัดทําเลทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:33:44
26 
56
13020058
วัดพืชอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:48:27
16 
57
13020059
วัดนิเทศน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:37:14
10 
58
13020060
วัดปัญจทายิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:20:19
29 
59
13020061
วัดคลองชัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:40:53
49 
60
13020062
วัดกลางคลองสี่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:54:24
28 
61
13020063
วัดมงคลรัตน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:36:35
15 
62
13020064
วัดชัยมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:43:46
20 
63
13020065
วัดธัญญะผล
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:41:36
14 
64
13020066
เจริญดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:55:21
40 
65
13020067
วัดสมุหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:24:23
20 
66
13020068
วัดดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:37:08
21 
67
13020069
วัดลานนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:48:39
     
66 (98.51%)