ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 113 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 95 (84.07%)
ครู/บุคลากร
1
25010041
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 14:31:58
2
25010042
วัดโคกป่าแพง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:20:09
18 
3
25010043
บ้านหนองช้างลง
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 15:27:05
4
25010044
บ้านชำโสม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:48:24
5
25010045
บ้านนางเลง
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 15:17:53
6
25010046
วัดปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 15:00:55
7
25010047
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:01:55
15 
8
25010048
บ้านโปร่งสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
15 
9
25010049
บ้านเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:45:17
28 
10
25010050
บ้านคลองตามั่น
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 11:36:54
11
25010051
บ้านคลองเจ้าแรง
ยืนยันแล้ว
2019-11-05 14:06:30
12
25010052
บ้านนาคลองกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:24:57
13
25010053
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:30:52
14
25010054
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:14:04
15
25010055
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:56:49
17 
16
25010056
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-01-28 10:26:21
17
25010057
วัดศรีสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
18
25010058
วัดตันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
19
25010059
บ้านหนองอนามัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:54:40
11 
20
25010060
วัดเนาวรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 10:50:41
21
25010061
บ้านท่าอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 08:47:40
10 
22
25010062
บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:33:09
23
25010063
วัดศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
15 
24
25010064
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 14:17:14
25
25010065
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:40:51
26
25010066
วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-07-14 11:34:47
27
25010067
บ่อทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:15:37
15 
28
25010068
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
16 
29
25010069
บ้านบุเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
12 
30
25010070
บ้านพระปรง
ยังไม่ยืนยัน
15 
31
25010071
วัดวัฒนารังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:59:22
10 
32
25010072
บ้านหนองนาใน
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 08:56:47
33
25010074
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-08-30 14:26:26
10 
34
25010075
อนุบาลกบินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 21:09:50
20 
35
25010076
บรรหารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:29:07
21 
36
25010077
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:58:45
10 
37
25010078
วัดราษฎร์รังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:01:42
12 
38
25010079
บ้านโคกหอม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:42:24
39
25010080
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:39:32
40
25010081
บ้านโนนหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:50:56
41
25010082
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-12-23 10:21:44
13 
42
25010083
บ้านตรอกปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 10:02:05
11 
43
25010084
บ้านซ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 14:23:01
44
25010085
วัดย่านรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:55:36
45
25010086
บ้านเขาด้วน
ยังไม่ยืนยัน
14 
46
25010087
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-06-18 10:19:41
17 
47
25010088
บ้านโคกกระท้อน
ยังไม่ยืนยัน
48
25010089
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:21:27
26 
49
25010090
บ้านหนองตลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:27:20
50
25010091
บ้านคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:46:50
51
25010092
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-08-26 12:16:37
17 
52
25010093
บ้านหนองศรีวิชัย
ยังไม่ยืนยัน
12 
53
25010094
วัดวังหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-04-07 09:36:23
54
25010095
บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
55
25010096
วัดรัตนโชติการาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:49:22
56
25010097
วัดรัตนชมภู
ยืนยันแล้ว
2020-02-24 15:33:41
57
25010098
วัดเกาะแดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 14:42:17
58
25010099
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:18:32
10 
59
25010100
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:30
60
25010101
บ้านแก่ง
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 12:01:17
61
25010102
วัดจันทรังษีถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 09:21:02
62
25010103
วัดเนินสูง
ยังไม่ยืนยัน
63
25010104
บ้านเขากระแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:34:47
64
25010105
บ้านคลองระกำ
ยืนยันแล้ว
2020-07-21 12:37:21
65
25010106
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:53:59
66
25010107
บ้านวังมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-12-12 10:54:14
12 
67
25010108
บ้านเขาถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 09:40:28
68
25010109
บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:18:30
16 
69
25010110
บ้านคลองสิบสอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 12:15:06
20 
70
25010111
บ้านโปร่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:10:00
20 
71
25010112
บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
72
25010113
บ้านคลองหันแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:58:14
11 
73
25010114
บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:05:26
13 
74
25010115
บ้านวังดินสอ
ยังไม่ยืนยัน
22 
75
25010116
บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:50:03
76
25010117
บ้านทด
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:19:03
77
25010118
บ้านโคกลาน
ยืนยันแล้ว
2020-07-19 21:28:21
78
25010119
บ้านโคกสั้น
ยังไม่ยืนยัน
19 
79
25010120
บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:26:54
10 
80
25010121
วัดโคกขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:40:41
81
25010122
วัดโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:17:05
20 
82
25010123
วัดหาดสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 18:19:02
17 
83
25010124
บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:00:10
84
25010125
บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:16:18
85
25010126
บ้านวังบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 11:09:06
86
25010127
บ้านท่าสะตือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 11:50:58
11 
87
25010128
บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:26:18
18 
88
25010129
บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
89
25010130
บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:28:38
90
25010131
บ้านแก่งดินสอ
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 10:40:52
11 
91
25010132
บ้านคลองมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2020-06-16 14:18:57
11 
92
25010133
บ้านอุดมบรรพต
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:50:52
13 
93
25010134
บ้านหินเทิน
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 20:46:41
18 
94
25010135
บ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:09:53
95
25010136
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
25 
96
25010137
บ้านคลองตาหมื่น
ยืนยันแล้ว
2020-06-14 09:30:32
97
25010138
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
ยืนยันแล้ว
2019-08-15 19:27:11
10 
98
25010139
บ้านกระเดียง
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 11:11:13
99
25010140
อนุบาลนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:53:42
18 
100
25010141
บ้านบุสูง
ยืนยันแล้ว
2020-07-18 07:27:36
19 
101
25010142
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:17:17
11 
102
25010143
บ้านโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 11:17:39
103
25010144
บ้านขุนศรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:05:59
14 
104
25010145
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
105
25010146
บ้านบุพราหมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:40:44
26 
106
25010147
บ้าน ก.ม.80
ยืนยันแล้ว
2020-06-09 11:51:32
14 
107
25010148
บ้านทับลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:26:37
14 
108
25010149
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 16:00:29
18 
109
25010150
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-09-10 14:24:15
110
25010151
ชุมชนบ้านสำพันตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:38
10 
111
25010152
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2020-03-10 10:24:09
11 
112
25010153
บ้านโคกกระจง
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 11:07:12
113
25010154
วัดสารวนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:15:31
     
95 (84.07%)